Общи условия

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Онлайн образователна платформа izpitai.me (“izpitai.me” или “Платформата”), собственост на ”Стриба” ООД, с ЕИК 206541993 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Ангел войвода 49 и потребителите на услугите (Вие), които образователната платформата предлага.

I. Основни понятия по смисъла на настоящите Общи условия.

Изброените понятия са използвани със следното значение:

“Платформа”- izpitai.me е web-базирана образователна платформа, работеща на всеки смартфон, таблет или компютър, свързан с интернет, в едно с цялото дигитално съдържание в нея- тестове, коментари анализи.

“Софтуер” означава цялата или която и да е част от софтуерната технология, доставена Ви по силата на настоящите Общи условия независимо от формата, начина или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба, /състояща се от: софтуер, интерфейси и съдържание, независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код/ собственост на izpitai.me, включително архивни копия, надграждания, цялостни обслужващи пакети, моментални поправки и други. Директната връзка между Платформата и Ползвателя се осъществява посредством интернет. Понятието „Софтуер“ не включва Софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

“Съдържание” - Всички тестове, данни, текст, музика, звук, видео, тонове, фотография, графика, съобщение, или друга информация,предоставени в цифрова форма на Платформата. Тестовете на izpitai.me са разделени по съответните учебни предмети по класове. Всеки учебен предмет включва определен брой тестове и се отнася за съответния клас.

„Документация“ означава всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до справочна документация, общи условия или техническа информация, свързана с Платформата, Съдържанието, Софтуера. Документацията не е предмет на използване от Ползвателя съгласно тези Общи условия. Същата е собственост на Платформата.

“Услуги” – цифрови услуги, чрез които получавате достъп до Съдържанието, публикувано на Платформата izpitai.me

"Потребител/ ученик" е всяко физическо лице до 18 години, което ползва обучителните услуги на Платформата “izpitai.me”.

"Потребител/Родител" е родител или настойник на потребителя- ученик, който има достъп до резултатите от тестовете на детето си, потребител в Платформата.

II. Права на интелектуална собственост

Авторските права върху цялостната документация, софтуер и съдържание (включително, без да се ограничава до: програмни кодове, изображения, фотографии, анимации, видео, аудио, музика, тестови задачи, текстове и др.) и елементите към тях, принадлежат на izpitai.me, като вие като ползватели имате право да ги ползвате само за лична цел, чрез собствения си профил, без да преотстъпвате, прехвърляте своето право на достъп до Съдържанието на Платформата на трети лица. Izpitai.me има право да преустанови достъпа ви до платформата и да блокира акаунта ви, ако установи нарушение от ваша страна на горепосочените права. Нямате право на копиране, разпространение, споделяне или на използване по какъвто и да било друг начин (включително чрез преработка, превод и други) Съдържанието на Платформата, Софтуера, или части от тях за каквато и да било цел без изричното позволение на izpitai.me

III. Регистрация в платформата

 1. Izpitai.me предоставя образователни услуги, които се изпълняват в рамките на специализираната web-базирана платформа, разположена на интернет домейна izpitai.me. Тези услуги се наричат онлайн услуги на izpitai.me
 2. Достъпът до онлайн услугите се осъществява след предоставянето на данни за вход, които обикновено са имейл и парола. Регистрационната форма е част от настоящите Общи условия. Свободен достъп се получава до определен ограничен брой тестове, чрез които можете да проверите свободно знанията си и да прецените дали платформата е подходяща за нуждите ви. Заплащане на тип абонамент дава достъп до желания от вас клас и учебен предмет с пълен достъп до всички тестове за определен срок, съобразно обявените на сайта ни цени и условия.
 3. Абонаментът се приема, че е активиран след заплащане на съответния тип абонамент/пакет, съобразно с обявените на сайта ни цени и условия.
 4. При регистрация Ползвателят се задължава да попълни формата за регистрация, посочена в Платформата.

В случаите на регистрация на лице под 16-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съгласява с Общите условия.

IV. Абонаменти, начин на плащане и отстъпки

 1. Абонаментите за всеки всеки клас са посочени на сайта на Образователна платформа “izpitai.me” - wwww.izpitai.me. Чрез абонамент получавате достъп до определено съдържание за избрания клас и учебни предмети. В сайта са посочени крайни цени.
 2. Начин на плащане - авансово с дебитна карта.
 3. Отстъпки - На интернет сайта ни (www.izpitai.me), на страницата за съответния клас са обявени всички видове отстъпки.
 4. Образователна платформа “izpitai.me” си запазва правото да прави едностранни промени в цените на абонаментите от началото на следващия предплатен период, започващ след датата на промяна на дължимото плащане, което няма да засяга настоящия абонамент.

V. Права и задължения на потребителите

 1. Нямате право на преотстъпване на достъп на izpitai.me. Ако се установи ползване на регистриран профил от повече от един потребител, izpitai.me има право да блокира/изтрие профила и да заличи всички резултати, натрупани на съответния профил, без да дължи заплащане на обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на получени суми от съответния потребител. Отговорността за ползването на профил се носи от Потребителя.
 2. Вие се задължавате да спазвате добрите нрави, докато използвате izpitai.me, включително, но не само – да не използвате нецензурни фрази в каналите на платформата,, да не обиждате, увреждате доброто име и авторитет на izpitai.me и нейния собственик, както и на отделни елементи на нейното Съдържание. С приемането на настоящите общи условия вие се съгласявате да използвате адекватни мерки за защита на съдържанието, публикувано на Платформата.

VI. Права и задължения на izpitai.me

 1. Можем да се свържем с вас по имейл, по телефон или директно посредством Платформата с цел осъществяване на комуникация относно функционалностите и Съдържанието на Платформата. Ако сте дали изрично съгласие, izpitai.me може също да се свърже с вас по имейл, по телефона или директно посредством Платформата във връзка с промоции или други подобни дейности, продукти и събития, касаещи Платформата.
 2. Izpitai.me не носи отговорност и не дължи връщане на получено плащане в случаите на измама при извършване на плащанията (включително, но не само ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта) от страна на Потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, izpitai.me има право да изтрие профила на Потребителя, без да дължи обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на полученото плащане.
 3. Izpitai.me има право изцяло или частично да прехвърли своите права и задължения по настоящите общи условия на трети лица, като това няма да доведе до намаляване на гаранциите за Потребителя. Izpitai.me има право и да ангажира подизпълнители за изпълнението на задълженията. Всички такива промени, касаещи вашите права и обработката на вашите лични данни, се извършват в съответствие с законовите изисквания, както и с Политиката за защита на личните данни на izpitai.me.
 4. Izpitai.me си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт. В тези случаи на Потребителите не се дължи компенсация.
 5. Izpitai.me има правото да актуализира Платформата и нейните функционалности, като това може да е свързано с временно ограничаване или спиране на достъпа до Платформата или до определено учебно съдържание в нея. Информация за това ще бъде предоставена своевременно чрез имейл, директно чрез Платформата или по друг подходящ начин.

VII. Прекратяване на абонамент

Прекратяване на абонамент от страна на Образователна платформа “izpitai.me” може да има в следните случаи:

 1. Неподходящо поведение, употреба на нецензурни фрази в каналите на платформата. Образователна платформа “izpitai.me” има правото да прекрати абонамент на потребител, който има лошо и непристойно поведение без да дължи обезщетение или неустойка и без да дължи връщане на полученото плащане.
 2. Неплащане на такса. Образователна платформа “izpitai.me” има правото да прекрати абонамент на потребител, който не плаща абонамента си в указаните срокове.

Прекратяване на абонамент от страна на потребителя може да се заяви писмено на на имейл: contact@izpitai.me. За текущия месец таксата се връща само след като към нея се приспаднат дните, които вече са изминали от месеца.

 1. Пълно връщане на абонаментната такса за месец се случва само ако това е заявено писмено преди изтичането на предходния месец.
 2. “Izpitai.me” ще възстанови полученото плащане, изпoлзвaйĸи cъщия мeтoд нa плaщaнe, ĸoйтo e пoлзвaн пpи cĸлючвaнe нa Aбoнaмeнтa.

VIII. Конфиденциалност и защита на лични данни

 1. Образователна платформа “izpitai.me” може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за ученика и неговите родители/настойници. При регистриране в платформата, ученикът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 2. Образователна платформа “izpitai.me” има правото да използва статистиките за резултати от тестове на нейни потребители за презентационни цели на своята дейност, както и за допълнителна развойна дейност.

IX. Предложения, жалби и молби

 1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени на електронната поща contact@izpitai.me или на адреса на управление на фирмата: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Ангел войвода 49
 2. В случай на спор между izpitai.me и Потребител, страните следва първо да се опитат да разрешат спора с постигане на споразумение. Ако страните не могат да се споразумеят, спорът може да бъде отнесен към Комисията за защита на потребителите, гр. София 1000, пл. „Славейков“ 4A, kzp.bg. В противен случай спорът се отнася за решаване към компетентния български съд.

X. Общи разпоредби

 1. Настоящите условия се приемат безусловно от потребителите на izpitai.me с включването им като потребители на услугите на платформата на izpitai.me и от момента на първото им използване на услугите.
 2. Образователна платформа izpitai.me прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си www.izpitai.me. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на потребителите за промяна става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на www.izpitai.me.
 3. Обработваме личните Ви данни съгласно Политиката за защита на личните данни на izpitai.me, с която може да се запознаете тук.